Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Informacja dla rodziców/ prawnych opiekunów dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną od września 2024

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi na rok szkolny 2024/2025, mają obowiązek zgłoszenia się do placówki w celu dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (wniosek, załączniki i oświadczenia potwierdzające kryteria) oraz podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole i regulaminu wyżywienia w terminie 17-28 czerwca 2024 r.

W przypadku, gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o korzystaniu z usług świadczonych przez przedszkole

Regulamin wyżywienia

Upoważnienie do odbioru dziecka


Rekrutacja na wakacje 2024

Szanowni Państwo,

od 15 do 31 maja 2024 (do godziny 15.00) trwają zapisy na okres wakacyjny. Odbywają się za pomocą strony https://nabor.pcss.pl/lodz Szczegółowe zasady naboru oraz harmonogram dostępne są w poniższym załączniku:

Zasady naboru na okres wakacyjny 2024


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 2 kwietnia 2024 roku i odbywa się za pomocą strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/lodz Szczegóły dotyczące harmonogramu, kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zasad rekrutacji oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu dostępne są w poniższych załącznikach:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacyjnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie harmonogramu czynności rekrutacyjnych

Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich 2024/2025

Komunikat dyrektora o liczbie wolnych miejsc

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie


Dni Otwarte

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków oraz ich rodziców na „dni otwarte” do naszego przedszkola, które odbędą się:

19 marca 2024 r. w godzinach 9.30-10.50

20 marca 2024 r. w godzinach 9.30-10.50

21 marca 2024 r. w godzinach 14.50-16.00

22 marca 2024 r. w godzinach 14.50-16.00

Chętnych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola (42 686 77 96) w celu zapisana się na wybrany dzień.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę dla dziecka.


Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo, w terminie 11 - 22 marca 2024 r. (do godziny 15.00) rodzice/ prawni opiekunowie składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025, za pomocą systemu elektronicznego.

Po elektronicznym wypełnieniu deklaracji należy:

 1. Zapisać złożoną deklarację
 2. Zatwierdzić złożenie deklaracji
 3. Pobrać i wydrukować (możliwość mija 22 marca o godzinie 15.00)
 4. Podpisać (podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 5. Złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko

Przy złożeniu deklaracji należy wpisać się w rejestr (dostępny w sekretariacie przedszkola) do dnia 22 marca do godziny 17.30.

Niezłożenie deklaracji w podanych terminach jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Strona internetowa: https://nabor.pcss.pl/lodz

Instrukcja wypełniania deklaracji


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - zakończona

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego. Adres strony dla rodziców: https://nabor.pcss.pl/lodz

Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

 1. dzieci urodzone w latach 2017-2020,
 2. dzieci z rocznika 2016, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Uwaga

 1. Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 r.) na wolne miejsca.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.
Podstawowe postępowanie rekrutacyjny - kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 200 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 64 punkty,
 2. co najmniej jeden z rodziców dziecka rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Mieście Łodzi – 32 punkty,
 3. dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018r. poz. 753 i z 2019r. poz. 2118) lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 16 punktów,
 4. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów,
 5. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 6. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 126.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

5 kwietnia 2022r. o godz. 8:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do 20 kwietnia 2022r. do godz. 15:00.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

oraz

 • oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 5 i 6 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów;
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu Mieszkańca na Karcie Łodzianina jako potwierdzenie spełniania kryterium o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2016 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Uwaga! Rodzice/prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

 1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
 3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

Po weryfikacji wniosków:

 1. 12 maja 2022r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki. Dodatkowo informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata do danej placówki rodzice/prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 12 maja od godz. 15:00 do 19 maja 2022 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

  Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia. Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 3. 26 maja 2022 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
  Wyżej wymienione listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Dodatkowo informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

Uwaga

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2023 r.

W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Wnioski należy kierować na adres e-mail danej placówki;
 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji należy kierować na adres e-mail danej placówki;
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji