Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja na okres wakacyjny 2021r.

Informujemy, że Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi jest czynne w lipcu 2021r.

Lista przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź pracujących w okresie wakacyjnym.

W dniach 4-28 maja 2021r. odbywać się będzie rekrutacja do Przedszkola na miesiąc lipiec.
Wypełnioną, podpisaną przez obydwoje rodziców/opiekunów prawnych dziecka kartę prosimy wrzucić do pojemnika znajdującego się w przedsionku Przedszkola. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymacie Państwo na podanego w karcie maila lub telefonicznie.

Karta zapisu na okres wakacyjny


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi o liczbie wolnych miejsc w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego w dniach od 1 kwietnia (godz. 08.00) do 16 kwietnia (godz. 15.00).

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, uwzględniając własne preferencje.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów

Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

 1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać następnie zrobić skan lub czytelne zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
 3. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 4. Dodatkowo, jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych, to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów, w tym:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  5. oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z: § 1 ust. 2 uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów, § 1 ust. 6 uchwała nr XXV/844/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2020r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31 lipca 2020r. poz. 4356).

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym prowadzonym przez Miasto Łódź 2021/2022
LPRodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1.04.2021r. do 16.04.2021r. (godz. 15.00)od 2.08.2021r. do 6.08.2021r. (godz. 15.00)
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - prawo oświatoweod 1.04.2021r. do 23.04.2021r. (godz. 15.00)od 2.08.2021r. do 10.08.2021r. (godz. 15.00)
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych7.05.2021r. (godz. 15.00)17.08.2021r. (godz. 15.00)
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.05.2021r. do 12.05.2021r. (godz. 15.00)od 18.08.2021r. do 20.08.2021r. (godz. 15.00)
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
21.05.2021r. (godz. 15.00)27.08.2021r. (godz. 15.00)
Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich w roku 2021/2022
 1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 32 punkty;
 2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych – 16 punktów;
 3. Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów;
 4. Dziecko uczęszczające do żłobka w  roku rekrutacji – 4 punkty;
 5. Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty;
 6. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.
  Podstawa prawna: Uchwała nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017r. poz. 2360)
 7. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 i z 2019 r. poz. 2118) lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 20 punktów.
  Podstawa prawna: Uchwała nr XXV/844/20  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31 lipca 2020r. poz. 4356)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6343 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV - VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź.