Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Dziecięca

Rada Dziecięca 2023/2024

Lider:
Zastępca:
Zastępca:

Regulamin Rady Dziecięcej
Rozdział I
ogólne zasady działania Rady Dziecięcej
 • Radę Dziecięcą tworzą dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych;
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie Rady Dziecięcej współpracując z dyrektorem i Rada Pedagogiczną;
 • Wybrani członkowie Rad Dziecięcych składają ślubowanie w obecności dyrektora i opiekunów.

Rozdział II
TRYB  WYBORU  DO  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Rady Grupowe wybierane są przez dzieci z poszczególnych grup większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu grupy na początku roku szkolnego;
 • W wyborach do Rady Dziecięcej nie uczestniczą dzieci z najmłodszej grupy (Chochliki);
 • Trzech przedstawicieli z grupy najmłodszej uczestniczy w spotkaniach Rady Dziecięcej od II semestru danego roku szkolnego;
 • W przypadku niewłaściwie pełnionych obowiązków przez członków Rad Grupowych w ciągu roku lub na swój wniosek (słowny) dziecko może zostać odwołane z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata;
 • Tryb wyboru Zarządu Rady Dziecięcej:
 1. W wyborach biorą udział członkowie Rady Dziecięcej, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;
 2. Członkami Zarządu Rady Dziecięcej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
 3. Nad przebiegiem wyborów czuwa nauczyciel/opiekun Rady Dziecięcej we współpracy z dyrektorem;
 • Kadencja Zarządu Rady Dziecięcej trwa maksymalnie 2 lata;
 • Wybory do Zarządu Rady Dziecięcej składają się z dwóch części:
 1. Do dnia ustalonego przez nauczyciela/opiekuna Rady Dziecięcej każda grupa dokonuje wyboru maksymalnie 3 kandydatów, którzy kandydują do Zarządu Rady Dziecięcej;
 2. Wybory do Zarządu Rady Dziecięcej odbywają się podczas pierwszego spotkania wszystkich przedstawiciele Rad Grupowych;
 • Wybory Zarządu Rady Dziecięcej powinny zakończyć się do połowy października roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.

Rozdział III
KOMPETENCJE  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Radę Dziecięcą tworzą przedstawiciele wszystkich Rad Grupowych. Rada Dziecięca jest reprezentantem ogółu dzieci uczęszczających do Przedszkola. Z chwilą odejścia dziecka  z Przedszkola automatycznie przestaje on być członkiem Rady Dziecięcej;
 • Rada Dziecięca reprezentuje całą społeczności dzieci uczęszczających do Przedszkola. Jest powołana w celu współdziałania z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;
 • Główne zadania Rady Dziecięcej to:
 1. Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących gier sportowych, zabaw na świeżym powietrzu;
 2. Aktywne uczestnictwo w wyborze przepisów ujętych w kalendarzu kulinarnym;
 3. Zachęcanie dzieci do włączania się w konstruowanie zdrowego menu;
 4. Udział w pracach jury podczas organizowanych na terenie Przedszkola konkursach dla dzieci  i ich rodziców;
 5. Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu zabawek, gier, pomocy dydaktycznych, wyboru zabawki projektowej;
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie organizowanych na terenie Przedszkola imprez i uroczystości.

Rozdział IV
ORGANY  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Organami Rady Dziecięcej są:
 1. Prezes Rady Dziecięcej;
 2. Dwóch Zastępców Prezesa Rady Dziecięcej;
 3. Protokolant;
 • W pracach Rady Dziecięcej pomaga nauczyciel/opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Rady Dziecięcej na forum Rady Pedagogicznej.

Rozdział V
DOKUMENTY  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Dokumentację Rady Dziecięcej tworzą:
 1. Regulamin Rady Dziecięcej Przedszkola Miejskiego nr 152;
 2. Harmonogram działania Rady;
 3. Kronika wydarzeń prowadzoną przez protokolanta.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich grupach przed wyborami do Zarządu Rady Dziecięcej;
 • Regulamin jest dostępny dla rodziców;
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Rady Dziecięcej decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem Rady Dziecięcej.
Opiekunowie Rady Dziecięcej

Elżbieta Zaleta
Emilia Leśniewska
Monika Bąk