Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Dziecięca

Rada Dziecięca 2022/2023

Lider:
Zastępca:
Zastępca:

Regulamin Rady Dziecięcej
Rozdział I
ogólne zasady działania Rady Dziecięcej
 • Radę Dziecięcą tworzą dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych;
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie Rady Dziecięcej współpracując z dyrektorem i Rada Pedagogiczną;
 • Wybrani członkowie Rad Dziecięcych składają ślubowanie w obecności dyrektora i opiekunów.

Rozdział II
TRYB  WYBORU  DO  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Rady Grupowe wybierane są przez dzieci z poszczególnych grup większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu grupy na początku roku szkolnego;
 • W wyborach do Rady Dziecięcej nie uczestniczą dzieci z najmłodszej grupy (Chochliki);
 • Trzech przedstawicieli z grupy najmłodszej uczestniczy w spotkaniach Rady Dziecięcej od II semestru danego roku szkolnego;
 • W przypadku niewłaściwie pełnionych obowiązków przez członków Rad Grupowych w ciągu roku lub na swój wniosek (słowny) dziecko może zostać odwołane z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata;
 • Tryb wyboru Zarządu Rady Dziecięcej:
 1. W wyborach biorą udział członkowie Rady Dziecięcej, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;
 2. Członkami Zarządu Rady Dziecięcej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
 3. Nad przebiegiem wyborów czuwa nauczyciel/opiekun Rady Dziecięcej we współpracy z dyrektorem;
 • Kadencja Zarządu Rady Dziecięcej trwa maksymalnie 2 lata;
 • Wybory do Zarządu Rady Dziecięcej składają się z dwóch części:
 1. Do dnia ustalonego przez nauczyciela/opiekuna Rady Dziecięcej każda grupa dokonuje wyboru maksymalnie 3 kandydatów, którzy kandydują do Zarządu Rady Dziecięcej;
 2. Wybory do Zarządu Rady Dziecięcej odbywają się podczas pierwszego spotkania wszystkich przedstawiciele Rad Grupowych;
 • Wybory Zarządu Rady Dziecięcej powinny zakończyć się do połowy października roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.

Rozdział III
KOMPETENCJE  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Radę Dziecięcą tworzą przedstawiciele wszystkich Rad Grupowych. Rada Dziecięca jest reprezentantem ogółu dzieci uczęszczających do Przedszkola. Z chwilą odejścia dziecka  z Przedszkola automatycznie przestaje on być członkiem Rady Dziecięcej;
 • Rada Dziecięca reprezentuje całą społeczności dzieci uczęszczających do Przedszkola. Jest powołana w celu współdziałania z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;
 • Główne zadania Rady Dziecięcej to:
 1. Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących gier sportowych, zabaw na świeżym powietrzu;
 2. Aktywne uczestnictwo w wyborze przepisów ujętych w kalendarzu kulinarnym;
 3. Zachęcanie dzieci do włączania się w konstruowanie zdrowego menu;
 4. Udział w pracach jury podczas organizowanych na terenie Przedszkola konkursach dla dzieci  i ich rodziców;
 5. Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu zabawek, gier, pomocy dydaktycznych, wyboru zabawki projektowej;
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie organizowanych na terenie Przedszkola imprez i uroczystości.

Rozdział IV
ORGANY  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Organami Rady Dziecięcej są:
 1. Prezes Rady Dziecięcej;
 2. Dwóch Zastępców Prezesa Rady Dziecięcej;
 3. Protokolant;
 • W pracach Rady Dziecięcej pomaga nauczyciel/opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Rady Dziecięcej na forum Rady Pedagogicznej.

Rozdział V
DOKUMENTY  RADY  DZIECIĘCEJ

 • Dokumentację Rady Dziecięcej tworzą:
 1. Regulamin Rady Dziecięcej Przedszkola Miejskiego nr 152;
 2. Harmonogram działania Rady;
 3. Kronika wydarzeń prowadzoną przez protokolanta.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich grupach przed wyborami do Zarządu Rady Dziecięcej;
 • Regulamin jest dostępny dla rodziców;
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Rady Dziecięcej decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem Rady Dziecięcej.
Opiekunowie Rady Dziecięcej

Krystyna Milcarz
Elżbieta Zaleta
Emilia Leśniewska